Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

 1. In deze voorwaarden wordt LiveBetter ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66114470, met postadres Curieweg 7 3208 KJ Spijkenisse, Nederland, verder aangeduid als ‘verkoper’ en haar contractpartner als ‘koper’. In geval van levering van diensten wordt onder verkoper ‘mede-opdrachtnemer’ en onder koper ‘mede-opdrachtgever’ verstaan.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met verkoper.
 3. Een koper die eenmaal volgens deze algemene voorwaarden met verkoper heeft gecontracteerd, wordt geacht eventueel daarna door hem/haar mondeling, per e-mail, brief of telefax op te geven orders of te sluiten overeenkomsten stilzwijgend en met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan.
 4. Koper geldt niet als (handels)agent of distributeur van verkoper, tenzij hij als zodanig bij schriftelijke overeenkomst is aangesteld.
 5. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien dat uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 2 Offertes

 1. Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.
 2. De prijslijsten en prijsvermeldingen van verkoper zijn geen offerte.
 3. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt verkoper zich het recht voor de aanbieding binnen een termijn van twee (2) werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. Onder opgaaf van redenen zal verkoper dit schriftelijk aan koper bekend maken.
 4. Mondelinge toezeggingen verbinden verkoper slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
 5. Inkoop- en andere voorwaarden van een koper worden door verkoper uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze alsnog uitdrukkelijk en schriftelijk door verkoper worden aanvaard.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat een bestelling of andere opdracht door verkoper op haalbaarheid is beoordeeld. Verkoper heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

Artikel 4 Afbeeldingen

 1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens, enz. betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in de webwinkel, in prijslijsten, folders, e.d. gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
 2. Alle door, of in opdracht van, verkoper gemaakte ontwerpen, afbeeldingen, enz. als bedoeld in lid 1 blijven eigendom van verkoper en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd, noch aan derden worden getoond of op enigerlei wijze worden gebruikt. Dit op straffe van een boete ten behoeve van verkoper van € 500,- excl. BTW per dag.

Artikel 5 Prijzen

 1. De zaken van verkoper worden geleverd tegen de prijzen die gelden op het moment van bestellen bij verkoper. De diensten van verkoper worden verricht tegen de prijs die verkoper op de door haar gebruikelijke wijze calculeert.

Artikel 6 Verzending/aflevering

 1. Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen Nederland, naar België en Duitsland tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. De levertijd van bestellingen is afhankelijk van de binnenkomst van betaling en onze voorraad, met een maximum van dertig (30) dagen. Vermelde levertijden gelden slechts als indicatie en niet als fatale termijn.
 3. Indien de maximale levertermijn om welke reden dan ook door verkoper wordt overschreden, zal verkoper de koper hiervan schriftelijk (via e-mail, brief of telefax) in kennis stellen. In dat geval heeft de koper de bevoegdheid om de overeenkomst met verkoper te ontbinden, door dit schriftelijk (via e-mail, brief of telefax) aan verkoper te melden.
 4. Eventuele in het kader van voorgaand artikel reeds door de koper gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen nadat verkoper het in artikel 6.3 genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de koper teruggestort.
 5. De door verkoper opgegeven levertijden zullen nimmer als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. Levering geschiedt op de plaats en het tijdstip dat de zaken gereed zijn voor verzending aan de koper. Verkoper behoudt zich het recht voor bestellingen in deelleveringen te verzenden en te factureren.
 7. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt verkoper de wijze van verzending. Verkoper draagt het risico van de verzending en het risico van de zaken over op de transporteur op het ogenblik dat de zaken door de transporteur worden afgehaald.
 8. Verkoper is niet tot nalevering van eenmaal geleverde producten gehouden, indien deze producten door haar of haar leveranciers uit productie zijn genomen of om enige andere redenen uit haar assortiment zijn vervallen.
 9. De koper is gehouden bij levering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de koper opgeslagen.
 10. In geval de koper ondanks sommatie daartoe de zaken binnen drie (3) weken nadien niet heeft afgehaald van de door verkoper op te geven opslagplaats, heeft verkoper het recht om de zaken naar haar keuze onderhands of in het openbaar te verkopen en de oorspronkelijke koper voor een eventueel verlies aansprakelijk te houden. De oorspronkelijke koper is te allen tijde gehouden om de kosten van de hiervoor genoemde opslag en de door verkoper gemaakte (extra) verzend- en administratiekosten te vergoeden.
 11. Overschrijding van een leveringsdatum geeft de koper nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding jegens verkoper.

Artikel 7 Afkoelingsperiode

 1. Nadat de koper het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de koper de bevoegdheid om binnen veertien (14) kalenderdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met verkoper te ontbinden. De koper hoeft hiervoor geen reden op te geven. Hierna heeft de koper 14 dagen de tijd om artikel te retourneren.
 2. Indien de koper de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de koper dit schriftelijk (via e-mail of schriftelijke communicatie) aan verkoper te melden. De verkoper verstrekt daarna een retournummer aan de koper. Zonder overleg vooraf en zonder een retournummer wordt een retourpakket bij binnenkomst niet verwerkt door verkoper en een terugbetaling is uitgesloten. In dit geval kan koper aan verkoper verzoeken om het pakket alsnog en tegen vooraf betaling van de verzendkosten op te sturen. De koper dient het product, bij meerdere van hetzelfde product uitsluitend het geheel van, na overleg met verkoper ongebruikt, met uitzondering van passen en in de originele, ongeopende, onbeschadigde en niet gekreukte verpakking en onder vermelding van het retournummer te sturen naar het door verkoper vastgestelde retouradres: Curieweg 7 3208 KJ Spijkenisse, Nederland. De koper dient in dit geval zelf de kosten van, en het risico voor, het verzenden te dragen.
 3. Voor bepaalde goederen en diensten geldt de afkoelingsperiode niet. Dit is wettelijk geregeld. Hieronder vallen producten die volgens specificaties van de koper zijn vervaardigd, zoals maatwerk of met een duidelijk persoonlijk karakter aangebracht op bestelling opdrachtgever. Ook uitgesloten zijn producten die door hun aard om hygiënische redenen niet kunnen worden teruggezonden, zoals onder andere lingerie, slips, catsuits, kousen en panty’s. Verder producten die snel kunnen bederven of verouderen of om veiligheidsredenen. Hieronder vallen onder andere vloeibare producten, zoals glijmiddel en massageolie, en condooms.
 4. Alleen ongebruikte en, waar van toepassing, ongewassen artikelen die zijn voorzien van de originele labels, kaartjes en toebehoren en in de originele, (on)beschadigde en niet gekreukte product verpakking kunnen tijdens de afkoelingsperiode worden geretourneerd. Labels en kaartjes mogen niet zijn verwijderd. Gesealde verpakking(en) mogen in verband met hygiëne niet geopend zijn. De (eventuele) originele product info en het (eventuele) interne verpakkingsmateriaal dienen eveneens onaangetast, onbeschadigd en niet gekreukt aanwezig te zijn. Onder gebruikt wordt onder andere verstaan: gedragen, gewassen, zichtbaar gepast, gekreukt, beschadigd, vlekjes/haaltjes/zichtbare sporen op het artikel en rooklucht/etenslucht/overige indringende geur. Het (tijdelijk) bewaren in ruimten waar gerookt of gekookt wordt, valt hier ook onder. Dit alles ter exclusieve beoordeling van verkoper.
 5. Gratis (actie-)artikelen behorend bij de bestelling dienen tevens te worden geretourneerd.
 6. Indien een actie-artikel (van bijvoorbeeld de combinatieaanbieding waarbij het extra actie-artikel goedkoper wordt) wordt gehouden en het andere deel of delen worden geretourneerd, vervalt de actie-prijs op het te houden artikel en zal de normale verkoopprijs van dit gehouden artikel worden berekend en verrekend.
 7. Als door het gedeeltelijk terugsturen van een bestelling, de grens van het gratis verzenden van de originele bestelling niet zou worden gehaald, dan is de verkoper gerechtigd de verzendkosten in mindering op de terugbetaling te brengen.
 8. Indien de koper reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de koper de overeenkomst met verkoper ingevolge artikel 7.1. en 7.2 van deze Algemene Voorwaarden heeft herroepen, zal verkoper deze betalingen, exclusief de betaalde kosten van toezending, binnen veertien (14) kalenderdagen nadat verkoper het door de koper geretourneerde product heeft ontvangen, aan de koper terugbetalen.
 9. Verkoper behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte of helemaal niets van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is gebruikt of door de schuld van de koper (anders dan die van verkoper of de leverancier van het product) is beschadigd.
 10. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van verkoper schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de koper te wijten is of anderszins voor risico van de koper komt, zal verkoper de koper hiervan schriftelijk (via e-mail of schriftelijke communicatie) in kennis stellen. Verkoper heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de koper terug te betalen bedrag in te houden of te opteren voor een terugbetaling in de vorm van een tegoedbon.

Artikel 8 Betalingen

 1. Betaling dient, indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, bij te zijn geschreven voor de feitelijke aflevering van de zaken of direct na het verrichten van de overeengekomen diensten. In het geval dat verkoper een factuur zendt, dient de betaling voor geleverde zaken en/of diensten plaats te vinden op de bankrekening van verkoper zoals is vermeld op de factuur en wel binnen vijf (5) kalenderdagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien verkoper aan koper kortingen heeft toegekend, is koper gerechtigd deze kortingsbedragen in mindering te brengen op de prijs, tenzij betalingen niet-tijdig plaatsvinden en/of factuurbedragen openstaan.
 3. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeld de koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 4. Indien de koper de factuur niet op de vervaldag heeft voldaan, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling rente aan verkoper verschuldigd van 2% over het openstaande bedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een gehele maand wordt gerekend.
 5. Indien de koper het door hem/haar verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft betaald en verkoper tot incasso van de vordering langs gerechtelijke of andere weg is overgegaan, is de koper gehouden aan verkoper te betalen een vergoeding wegens de daaraan verbonden kosten overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, doch met een minimum van € 150,- excl. BTW per factuur.
 6. Niet-tijdige betaling geeft verkoper het recht haar prestatie ingevolge de onderhavige en/of andere overeenkomsten met de koper op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de koper recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van verkoper op van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade.
 7. Verkoper is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de koper voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door verkoper te verrichten prestaties, een en ander op een door verkoper aan te geven wijze.
 8. Het is de koper niet toegestaan verrekening toe te passen.
 9. In behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.
 10. Verkoper staat tot geen van haar kopers in een rekening-courant-verhouding.

Artikel 9 Reclame

 1. Reclames in het algemeen dienen direct na ontvangst van de zaken dan wel direct nadat een eventueel gebrek aan de zaken ontdekt is c.q. ontdekt had moeten worden, schriftelijk of per e-mail en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan verkoper kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt verkoper geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de koper de zaken als juist erkent.
 2. Indien een reclame door verkoper gegrond wordt bevonden, heeft verkoper het recht naar haar keuze:
  1. het geleverde te vervangen door een zaak met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen zaken of onderdelen aan verkoper worden afgegeven;
  2. het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de koper betaalde factuurbedrag minus reeds vooraf in rekening gebrachte verzend-, administratie- of bestelkosten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 3. Reclamering ten aanzien van zaken behorende tot een deelzending heeft geen invloed op voorgaande en volgende deelzendingen die deel uitmaken van dezelfde bestelling.
 4. Geringe, in de handel gebruikelijke of technische, niet te vermijden, afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking kunnen geen grond voor reclamering opleveren.
 5. De koper dient in voorkomend geval verkoper onverwijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen.
 6. Eventuele terugzending van zaken aan of van de koper geschiedt voor rekening en risico van de koper. Ongefrankeerde zendingen worden niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Verkoper aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voor zover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk, per e-mail, instemt, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door verkoper op te geven retouradres worden afgeleverd in de originele, onbeschadigde verpakking en in de staat waarin verkoper deze zaken aan de koper afleverde. Het retouradres is: Curieweg 7 3208 KJ Spijkenisse, Nederland.

Artikel 10 Garantie

 1. Verkoper staat in voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.
 2. Op een uitgevoerde reparatie wordt drie (3) maanden garantie verleend. Op de geleverde zaken wordt de fabrieksgarantie verleend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en/of wanneer de wet de koper andere en/of aanvullende rechten en vorderingen toekent.
 3. Indien de koper aan verkoper een opdracht heeft gegeven tot reparatie en de afgegeven zaak niet binnen drie (3) maanden na de afgiftedatum, tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag, heeft afgehaald, wordt deze geacht afstand te hebben gedaan van de ter reparatie ingeleverde zaak ten behoeve van verkoper. De koper zal dan verkoper vrijwaren van alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak.
 4. Op samengevoegde producten en onderdelen, noch op verbruiksgoederen geeft verkoper garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd.
 5. De koper dient voor de vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen risico op te sturen naar het door verkoper vastgestelde retouradres: Curieweg 7 3208 KJ Spijkenisse, Nederland.
 6. Voor zaken met een door andere dan verkoper bijgevoegd garantiebewijs geldt, voor zover afwijkend van het in deze voorwaarden gestelde, het in deze voorwaarden gestelde.
 7. De koper kan geen beroep doen op de garantiebepalingen indien:
  1. de koper de zaken heeft verwaarloosd.
  2. de koper wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft aan laten brengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens verkoper zijn verricht.
  3. bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadigd door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen.
  4. de zaken niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze zijn onderhouden.
  5. de zaken worden gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires.
  6. indien de koper de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.
  7. de koper de zaken voor andere doeleinden heeft gebruikt dan waarvoor het geschikt of oorspronkelijk bestemd is.
 8. Indien koper niet, niet-behoorlijk, of niet-tijdig voldoet aan enige verplichting voortvloeiend uit de met verkoper gesloten overeenkomst(en), dan is koper niet tot garantie gehouden.

Artikel 11 Aansprakelijkheidsbeperking

 1. Verkoper, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst, welke koper of enige door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.
 2. onverminderd het vorenstaande is verkoper in ieder geval nimmer aansprakelijk:
  1. wegens niet-, of niet tijdige levering.
  2. voor gegevens in de webwinkel, folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d.
  3. in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht), zoals bedoeld in artikel 12.
  4. indien de koper zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of oorspronkelijk bestemd is, het geleverde overbelast en anderszins onvakkundig gebruikt.
  5. voor de eigendommen van derden welke zich ter zake van reparatie, opslag of om welke redenen dan ook in verkopers bedrijfsruimte bevinden.
  6. voor bedrijfs- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan.
  7. voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen.
 3. Indien verkoper in enig geval, ondanks het bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaard verkoper slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
 4. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is verkoper nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst.
 5. De koper vrijwaart verkoper uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden jegens verkoper.
 6. De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 12 Niet-toerekenbare tekortkomingen

 1. Verkoper is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen door overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij, of wanprestatie door, onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden bij onze transporteurs, stroomstoringen, weersomstandigheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van verkoper alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
 3. Verkoper heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. Verkoper is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is verkoper gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Verkoper behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.
 4. Verkoper heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan één (1) maand voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de koper echter recht heeft op vergoeding van enige schade.

Artikel 13 Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien koper niet tevreden is over een geleverde zaak en/of dienst dient koper direct contact op te nemen met verkoper, bij voorkeur via Klachtenafhandeling Livebetter
 3. Verkoper zal uiterlijk binnen dertig (30) dagen op de klacht van koper reageren.
 4. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen verkoper en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Noord-Holland kennis, tenzij verkoper er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Artikel 14 Gedeeltelijke ongeldigheid

 1. Indien één of meerdere bepalingen uit een overeenkomst tussen verkoper en koper onverbindend zou blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze overeenkomst tussen partijen van kracht.
 2. Partijen verbinden zich om de niet-verbindende bepalingen te vervangen door zodanige bepalingen, die wel verbindend zijn en zo min mogelijk, gelet op het doel en de strekking van deze overeenkomst, afwijken van de niet-verbindende bepalingen.